Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.устав

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - РУСЕ”

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1

1.1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска  цел.

1.2. Сдружението  отговаря за задълженията си със своето имущество.

1.3. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 Наименованието на сдружението е “Регионална  Енергийна Агенция - Русе”.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3 Седалището на сдружение “Регионална  Енергийна Агенция - Русе” е в гр. Русе, ул. „Петър Берон” 1, ет. 2, офис 6.

СРОК

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ДЕЙНОСТ, ЦЕЛ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5 Сдружението  осъществява дейност в обществена полза.

Чл. 6 Целите на Сдружението са:

6.1. Да подпомага транснационалната, националната, регионална и местна политика в областта на ефикасно използване на енергията и енергийните ресурси, околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

6.2. Да разработва и подпомага прилагането на гореспоменатите политики чрез научноизследователска работа, методологическа помощ, практически инициативи, трансфер на добри практики, законодателни инициативи и др.

6.3. Да засили обществената осведоменост и знания в областта на енергийната ефективност, възобновяемите и алтернативните енергийни източници, околната среда, иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

6.4. Да насърчи и развие пазара на енергийно ефективни материали и нови технологии.

6.5. Да въведе интегрирано планиране при използването на възобновяеми и алтернативни енергийни ресурси, да улесни трансфера на „ноу-хау” и информация в сферата на енергийната ефективност, опазването на околната среда, иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

6.6. Да си сътрудничи с други подобни институции на местно, национално и Европейско ниво при проекти за енергийна ефективност, за защита на околната среда, използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

6.7. Да сътрудничи в качеството си на посредник и консултант между регионалната власт, местния бизнес, други неправителствени организации и организации на национално и европейско нива.

6.8. Да проучва, опазва и възстановява околната среда на територията на Република България и участва в изпълнение на проекти и програми на национално и международно ниво.

Чл. 7 За постигане на горните цели сдружение “Регионална  енергийна агенция – Русе“:

1.   Съдейства за събирането и създаването на база данни за консумацията на енергия в региона, за наличния енергиен баланс в област Русе;

2.   Разработва общински и регионални стратегии и  програми в сферата на ефективното използване на енергията и енергийните ресурси, използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, за защита и опазване на околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското развитие;

3.   Участва в работата на консултативните съвети, комисии и работни групи към държавни и обществени органи на регионално и местно ниво;

4.   Организира временни екипи от специалисти за решаване на проблеми на членовете си;

5.   Разработва проекти и проектни идеи, с които участва в конкурси по местни, национални и европейски програми;

6.   Организира конференции, семинари, работни срещи и обществени дискусии по въпросите на енергийната ефективност, енергийните ресурси, използването на възобновяеми  и алтернативни енергийни източници, за защита и опазване на околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество;

7.   Извършва информационна дейност и предоставя консултантски услуги на органите на местната власт, фирми представители на местния бизнес и други организации;

8.   Извършва дейности за реализиране на националните програми и европейските директиви в областта на енергийната ефективност, енергийните ресурси, използването на възобновяемите и алтернативните енергийни източници, за защита и опазване на околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

9.   Провежда семинари за обучение на местната администрация, фирмите представители на местния бизнес, деца, ученици и студенти, както и на граждански организации по въпросите и проблемите на енергийната ефективност, енергийните ресурси, използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, защита и опазване на околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

10.    Разработва и съдейства за реализацията на проекти в областта на енергийната ефективност, производството и употребата на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, реализацията на ЕСКО модели, публично-частни партньорства, проекти за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

11.    Участва активно за въвеждане на електронно правителство.

 

Чл. 8 Предмет на дейност на Сдружението:

8.1. Интегрирано енергийно планиране чрез разработване на стратегии и програми за управление на ефективно и устойчиво енергийно потребление на регионално и местно ниво.

8.2. Енергийна ефективност на обекти държавна и общинска собственост, както и на обекти от социалния и обществен сектор.

8.3. Разработка на проекти и проектни идеи за привличане на инвестиции по национални програми и програми на ЕС за повишаване на Енергийната  ефективност за обекти държавна  и общинска собственост, както и на обекти от социалния и обществен сектор.

8.4. Проучване на възможностите за производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници.

8.5. Предоставяне на консултантски услуги в сферата на енергийната ефективност, енергийните ресурси, използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, защита и опазване на околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

8.6. Участие в реализацията на проекти отнасящи се до енергийната ефективност, енергийните ресурси, използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, защита и опазване на околната среда в обществения, промишлен, строителен и социален сектор, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

8.7. Обучение и информационна дейност, чрез  организиране на конференции, семинарии и работни срещи.

8.8. Европейска интеграция и прилагане на директивите на ЕК в областта на енергийната ефективност, енергийните ресурси, използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници, за защита и опазване на околната среда, както и за развитие на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

8.9. Енергийно обследване и сертифициране на сгради, което се извършва съвместно с лицензирани /сертифицирани/ от АУЕР за това лица, в съответствие с изискванията на националното законодателство и европейските изисквания за ефективно използване на енергията.

8.10. Участие в разработка на инфраструктурни проекти, свързани с енергийната  ефективност, икономичен и екологичен транспорт, околна среда, както и в сферите на иновациите, науката, сигурността и гражданското общество.

8.11. Предоставяне на консултантски услуги при подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно действащото законодателство на Република България.

Чл. 9 Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, съпътстваща или свързана пряко или косвено с дейностите, изброени в Чл.8.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 10

10.1. Членуването в сдружението е доброволно. Членове  могат да бъдат физически или юридически лица.

10.2. Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите му и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.

Чл. 11 Членовете на сдружението се вписват регистър, воден от сдружението, който се актуализира всяка година.

Чл. 12 Всеки член на дружеството има право:

12.1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

12.2. да бъде избиран в органите за управление;

12.3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

12.4.  да бъде информиран за дейността на сдружението;

12.5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му при условие, че са изпълнили имуществените си задължения съгласно решенията на Общото Събрание;

12.6. да получава  съдействието на сдружението за решаване на проблеми от  компетентността на държавни  и обществени институции.

Чл. 13 Всеки член на сдружението е длъжен:

13.1. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

13.2. да работи за увеличаване имуществото на сдружението и издигането на неговия обществен авторитет;

13.3 да подпомага финансово и имуществено дейността на сдружението чрез редовно плащане на годишния си членски  внос в сроковете и в размера, определени от Общото събрание.

Чл. 14 Членовете на сдружението се приемат с решение на Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който разглежда молбата и внася кандидатурата за гласуване в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 15 Членството се прекратява:

15.1. с едностранно волеизявление до сдружението;

15.2. със смърт или поставяне под пълно запрещение;

15.3. с изключване;

15.4. с прекратяване на юридическото лице;

15.5. при отпадане;

15.6. с прекратяване на сдружението.

Чл. 16 Решението  за изключване се взема от Общото събрание, при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Общото събрание.

Чл.17 Отпадането на членство е налице, когато има  системно неучастие в дейността на сдружението – повече от три пъти.Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 18 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени и доброволни парични вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

Чл. 19

19.1. Членовете на сдружението правят встъпителни, годишни и целеви вноски. Размерът на встъпителната и годишната вноска се определя с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на сдружението.

19.2. Първата годишна вноска е в пълен размер, независимо от датата на учредяване на сдружението.

19.3. По решение на Общото събрание членовете на сдружението правят целеви вноски за постигане на определена цел. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на сдружението.

ІV. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 20

20.1. Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност и като приходите се използват за постигането на определените в Устава цели.

20.2. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.

Чл. 21 При наличието на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство.

V. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22 Органи на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Помощни органи са Научния комитет и Мониторинговия комитет.

Чл. 23 Общото събрание е върховен колективен орган на сдружението, в което участват всички членове на сдружението, лично или чрез представител.

 

Чл. 24

24.1. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

24.2. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

24.3. Пълномощниците могат да представляват повече от един член на Общото събрание.

Чл. 25 Общото събрание има следната компетентност:

25.1. изменя и допълва устава на сдружението;

25.2. приема други  вътрешни актове;

25.3. преобразува и прекратява сдружението;

25.4 приема членове;

25.5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

25.6. взема решение за участие в други организации;

25.7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

25.8 взема решения относно размера и начина на  внасяне на имуществените вноски;

25.9. взема решение за определяне реда и организацията за извършването на дейността на сдружението;

25.10. приема бюджета на сдружението;

25.11. приема отчет за дейността на Управителния съвет;

25.12. одобрява годишния финансов отчет;

25.13. назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

25.14. разглежда жалби срещу Управителния съвет за прекратяване на членство;

25.15. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона или устава на сдружението;

25.16. взема решение за придобиване, отчуждаване на недвижимото имущество и учредяване на вещни права върху него.

Чл. 26

26.1. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни. Редовно заседание на Общото събрание се провежда  най-малко веднъж годишно.

26.2 Общото събрание може да бъде свикано от председателят на Управителния съвет на извънредно заседание по всяко време.

Чл. 27

27.1. Общото събрание се свиква по инициатива на  Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

27.2. Ако в двуседмичен срок от искането не бъде свикано, Общото събрание се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или техен представител.

27.3. Общото събрание се свиква, чрез покана, която съдържа дневния ред. Поканата се изпраща до всички членове на сдружението по пощата с обратна разписка не по-късно от 14 дни преди дата на провеждане на Общото събрание.

Чл. 28 Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението. При липсата на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно, когато се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 29 Всеки член има право на един глас.

Чл. 30 Председател на заседанията на Общото събрание е председателят на Управителния съвет.

Чл. 31 Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 25 т.1 и т.3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.32 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е отложено, или ако според закона влизат в сила след обнародване.

Чл.33 За заседанието  на Общото събрание се води протокол в  специална книга.

VІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34

34.1. Сдружението се управлява от Управителен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

34.2. Управителният съвет се състои най-малко от три члена, които са членове на сдружението или представители на юридически лица, членове на сдружението. Юридическите лица – членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

34.3. Управителният съвет избира от своя състав председател.

34.4. В състава на управителния съвет задължително се избира поне един от избраните от Общинските съвети представители на общините, членуващи в сдружението. Конкретният избор се осъществява от Общото събрание.

34.5. Мандатът на Управителния съвет е 3 години.

34.6. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 35 Членовете на Управителния съвет трябва да:

35.1. имат постоянно местоживеене в страната;

35.2. притежават необходимата квалификация и опит;

35.3. да не са осъждани или лишавани от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

35.4. са дееспособни.

Чл. 35а Член на управителния съвет се освобождава предсрочно:

1. по негово желание, заявено писмено до председателя на сдружението;

2. когато престане да отговаря на условията по чл. 35;

3. по решение на Общото събрание, прието с мнозинство повече от половината от членовете.

Чл. 36 Управителният съвет на сдружението:

36.1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

36.2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

36.3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;

36.4. приема организационно-управленска структура и провежда конкурси за назначаване на служители на сдружението;

36.5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

36.6. внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

36.7. внася в Общото събрание проект за бюджет;

36.8. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

36.9. решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;

36.10. определя адреса на управление на сдружението;

36.11. взема решение за придобиване, отчуждаване на движимото имущество и учредяване на вещни права върху него.

Чл. 37

37.1. Заседанията на Управителния съвет са редовни и извънредни. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за да обсъди дейността и развитието на Сдружението.

37.2. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, като задължително се протоколират.

37.3. Изпълнителният директор и всеки член на управителния съвет могат да поискат от председателя да свика извънредно заседание при необходимост от обсъждане на отделни въпроси и вземане на решения относно дейността на сдружението.

37.4. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

37.5. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взето решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет. В тези случаи, към протокола, предложен за подпис, задължително се прилагат документи или други материали, относими към решението.

VІІ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 38

38.1. Управителният съвет възлага оперативното управление на сдружението на на изпълнителен директор след провеждане на конкурс. Договорът се сключва от председателя на сдружението. До провеждане на конкурс изпълнителният директор се избира от управителния съвет.

38.2 Изпълнителният директор:

38.2.1. е пряко подчинен на Управителния съвет и се отчита пред него;

38.2.2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет на сдружението;

38.2.3. установява контакти с енергийните доставчици и потребителите на енергия в региона, както и с институции, провеждащи изследователска дейност в тази насока;

38.2.4. въвежда и отговаря за изпълнението на програми за проучване и развитие на енергията, както и за установяване на връзки с обществеността и публично енергийно информиране;

38.2.5. подготвя и отговаря за организирането на курсове, симпозиуми и семинари;

38.2.6. назначава и осъществява оперативното ръководство на щатния персонал на сдружението,  ъобразно решенията на УС по чл. 36.4;

38.2.7. може да представлява сдружението при конкретни поводи по решение на Управителния съвет;

38.2.8 няма право да отчуждава и обременява с тежести имуществото на сдружението, освен ако е изрично упълномощен за това от Управителния съвет;

38.2.9. изготвя тримесечни и годишни доклади за дейността на сдружението;

38.2.10. организира и отговаря за разходването на средства за текущата издръжка на дейността на сдружението /консумативни разходи, разходи  за счетоводно обслужване и др./;

38.2.11. всякакви други разходи и поемане на финансови задължения извършва въз основа на решение на Управителния съвет;

38.2.12. изготвя и внася за обсъждане в Управителния съвет годишен и финансов план за дейността на сдружението.

38.2.13. заедно с председателя на Управителния съвет представлява сдружението пред външни лица и организации.

Чл. 39 Изпълнителният директор получава месечно възнаграждение, определено в сключен договор между него и сдружението, представлявано от председателя на Управителния съвет.

VІІа. ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Чл. 39а

39а.1. Към сдружението може да функционира Научен комитет, който подпомага и консултира другите органи на сдружението при вземане на решения и осъществяване на научноизследователски дейности в сферата на енергийната ефективност и прилагането на нови технологии.

39а.2. Съставът на Научния комитет се състои от четирима члена, които се избират от Управителния съвет за срок от две години. Членовете могат да се преизбират без ограничение

39а.3. За членове на Научния комитет могат да бъдат предлагани и избирани  само лица с познания и опит в областта на енергетиката и енергийната ефективност от основните обществени и частни институции на регионално и национално ниво.

Чл. 39б

39б.1. Към сдружението може да функционира Мониторингов комитет, който осъществява контрол по спазването и изпълнението на законодателството, устава, вътрешните актове и решенията на органите на сдружението във връзка и разходването на средствата, изпълнението на бюджета и опазването на имуществото на сдружението.

39б.2. Мониторинговия  комитет се състои от двама члена, които се избират от Управителния съвет.

39б.3. Във връзка с изпълнение на задълженията си, членовете на Мониторинговия комитет имат достъп до цялата необходима информация и документи на сдружението.

39б.4. В случай, че установи нарушения, Мониторинговия комитет незабавно уведомява председателя на Управителния съвет.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40

Сдружението се прекратява:

40.1. по решение на Общото събрание;

40.2. при обявяването му в несъстоятелност;

40.3 с решение на окръжния съд по место регистрация в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.41

41.1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

41.2. Ликвидацията се извършва от ликвидатор, определен от Управителния съвет на сдружението. Ликвидаторът извършва предвидените в ТЗ действия по ликвидация на сдружението, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите.

ІХ. КНИГИ

Чл. 42 Сдружението води книга за протоколите от заседанията на Общото събрание и регистър за членовете си.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 43 Относно тълкуването или прилагането на настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.