Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.Проучвания

Административни, технически и национални препятствия пред изграждането на ВЕИ мощности

Анализ на потенциалното производство на биогаз в Тетово

Брошура - 10 съвета относно ВЕИ

Брошура - как да пестим енергия у дома?

Брошура - слънчеви термални системи

Дългосрочен енергиен план на област Русе

Енергиен баланс на област Русе

Идеен проект за фотоволтаична електроцентрала

Идеен проект за фотоволтаична електроцентрала 2

Концепция за изработване на енергиен баланс на област Русе

Моделен проект на инсталация за получаване и изгаряне на биогаз в Две могили

Пилотен проект за инсталация на биогаз в Тетово

Проучване на потенциала за получаване на биогаз от отпадъка от животновъдни ферми

Проучване относно мобилни ветрогенератори

Проучване относно приложението на ВЕИ в транспорта

Справка относно производството на възобновяема енергия в област Русе

Статия относно енергийния мениджмънт в комунално-битовата сфера

Стратегия за ефективно използване на биомаса

Стъпки при изграждане на фотоволтаична електроцентрала