Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.проекти

Регионални клъстери за енергийно планиране

Финансиран по програма „Интелигентна енергия” на ЕС.

Водеща организация: Шанън Дивелъпмънт – Ирландия.

Партньори: общо 13 организации от цяла Европа – университети, енергийни агенции, НПО.

Продължителност: 30 месеца (юни 2009г – ноември 2011г.).

Обща стойност: 1 570 093 евро (75% безвъзмездно финансиране от ЕС)

Бюджет на РЕА-Русе:  61 273 евро, от които 45 954 евро безвъзмездно финансиране и 15 319 евро собствен принос

 

Цели на проекта

Проектът „Регионални клъстери за енергийно планиране” има за цел развитието на регионални политики на равнище ЕС, насочени към устойчивото използване на алтернативни енергийни източници и прилагането на мерки в сферата на енергийната ефективност. За тази цел проектът предвижда създаването на регионални клъстери за енергийно планиране, обединяващи предприятия в приоритетни за съответните региони производствени сектори.

 Специфични цели:

-      Изработване на енергийни планове и стартиране на пилотни проекти в 8 регионални клъстера

-      Стимулиране прилагането на интелигентни енергийни практики сред 700 европейски компании

-      Разработване на транснационална методология за енергиен мениджмънт

 

Проектът „Регионални клъстери за енергийно планиране” ще допринесе за преодоляването на бариерите пред по-интензивното използване на „интелигентна енергия” от страна на малките и средните предприятия. Инструмент в тази посока са регионалните клъстери за енергийно планиране и управление.  

Основните работни пакети включват:

-      Възобновяеми енергийни източници

-      Енергийна ефективност

-      Клъстерни енергийни планове (одит, анализ, стратегия)

-      Разработване на транснационална методология за трансфер на ноу-хау в сферата на енергийния мениджмънт

 

Предстои обособяването на 8 регионални енергийни клъстера:

1.    Индустриален парк – Шанън (Ирландия)

2.    Метална индустрия – Южна Карелия (Финландия)

3.    Индустриална област – Ковънтри (Великобритания)

4.    Дървообработвателна индустрия – Тарту (Естония)

5.    Индустриален комплекс – Кабай (Унгария)

6.    Текстилен, агромашинен и мебелен клъстери – Русе (България)

7.    Механично-инженерингов клъстер – Марка (Италия)

8.   Клъстер за производство на инструменти - Целийе (Словения)