Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.Връзки

http://www.managenergy.net/  -  ManagEnergy

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/  -  Програма Интелигентна Енергия- Европа, ЕК

http://ec.europa.eu  -  Европейска комисия

http://www.cordis.lu/en/home.html  -  Рамкови програми на Европейската комисия

http://www.ruse-bg.eu/  -  Община Русе

http://www.ruse.bg  -  Област Русе

http://www.me.government.bg/bg  -  Министерство на Енергетиката

http://www.seea.government.bg/  -  Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие

http://www.dker.bg/  -  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

http://bulenergyforum.org/  -  Български енергиен форум

http://www.sofena.com/  -  Софийска eнергийна aгенция - СОФЕНА

http://www.bsrec.bg/  -  Черноморски регионален енергиен център

http://www.aebiom.org/  -  Европейска асоциация за биомаса

http://www.ewea.org/  -  Европейска асоциация за вятърна енергия

http://www.nedo.go.jp/  -   Японска енергийна агенция

http://www.eere.energy.gov/  -  Министерство на енергетиката на САЩ

http://www.bgeef.com/displaybg.aspx  -  Фонд Енергийна Ефективност

http://www.bluelink.net/  -  Български уеб-портал за промяната на климата и последиците за околната среда

http://www.uni-ruse.bg  -  Русенски университет "Ангел Кънчев"

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  -  Хоризонт 2020 Европейска рамкова програма за научни изследвания и програми

http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117  -  Национална програма за енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради