Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.събития

Конкурс за длъжността изпълнителен директор на Сдружение "Регионална енергийна агенция - Русе"

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен "Бакалавър";
 • Професионален опит в Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки или Технически науки;
 • Отично владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Отлични компютърни умения;
 • Професионален опит в работата по проекти, финансирани със средства от ЕС.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Свидетелство за управление на МПС категория „В”;
 • Професионален опит в интеркултурна среда, в т.ч. и в рамките на/ в партньорство с институции, действащи в наднационален мащаб;

Формат за провеждане на конкурса:

 • 1-ва фаза: Подаване на документи от кандидатите;
 • 2-ра фаза: Решаване на тест;
 • 3-та фаза: Интервю;

Информация за необходимите документи за участие в конкурса:

Документите се подават по пощата в срок до 28.07.2016 г. до Сдружение „Регионална енергийна агенция - Русе“, пощенска кутия №302, п.к. 7000, гр. Русе.

Необходими документи:

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен - "Бакалавър";
 • Мотивационно писмо, вкл. Концепция/Визия за по-нататъшното развитие на Сдружението с конкретни идеи и параметри;
 • Автобиография (европейски формат);

Кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на тест от 16:00 ч. на 29.07.2016 г. 09:00 ч. на 03.08.2016 г.

Информация за теста:

Тестът ще се състои от 20 въпроса с по 1 верен отговор. Всеки участник ще има 45 минути за решаването му. Всеки вярно отговорен въпрос носи по 1 точка. Участниците, получили 15 и повече точки ще бъдат поканени на 3-та фаза – интервю.

Тестът ще включва въпроси от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Устава на Сдружение „Регионална енергийна агенция - Русе“; Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Закона за устройство на територията; Закона за обществените поръчки; Закона за енергийната ефективност; Закона за енергия от възобновяеми източници и Енергийната стратегия на Република България.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Установява контакти с енергийните доставчици и потребителите на енергия на територията на Област Русе, както и с институции, провеждащи изследователска дейност в тази сфера; Извършва всички дейности по договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Въвежда и отговаря за изпълнението на програми за проучване и развитие на енергията, както и за повишаване информираността на местните общности по актуални въпроси в областта на енергетиката; Подготвя и отговаря за организирането на курсове, симпозиуми и семинари; Представлява сдружението при конкретни поводи, по решение на Управителния съвет; Изготвя и внася за обсъждане в Управителния съвет ежегодни отчети и планове за дейността на сдружението, в т.ч. и финансови; При необходимост, заедно с председателя на Управителния съвет, представлява сдружението пред външни лица и организации.

 

 

Годишна РИННО церемония в рамките на проект РИННО


Днес, в хотел Рига се проведе годишната РИННО церемония, на която бяха връчени награди за най-иновативно партньорство в рамките на проект „РИННО - Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез научно-изследователската и развойна дейност и инвестиции“.

Основната цел на проекта РИННО е да допринесе за социалното и икономическо развитие на трансграничния регион Румъния-България, предвиждайки партньорства между представители на частния сектор, висшето образование и научно-изследователските среди, както и представители на местната и централна власт. Проектът РИНО се изпълнява в партньорство с Министерство на народната просвета (Румъния), Министерство на образованието и науката (България), Фондация за демокрация, култура и свобода - клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България). Общата стойност на Проекта е 2 333 362 евро.

Наградите за трансгранично партньорство в сферата на научно-изследователската и развойната дейност връчи Мария Цанкова - изпълнителен директор на Асоциацията на Дунавските общини – Дунав.

Връчени бяха 10 награди в четири категории.

1. В категорията „Най-ефективно трансгранично партньорство в сферата на научно-изследователската и развойна дейност“ РИННО съветът реши, чрез гласуване, да награди:

Община Русе за проекта „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие" MIS-ETC Code 794.

Пламен Стоилов прие наградата и каза, че това е един много важен проект за Общината. „Тази награда е за заслугата на екипа, който направи проекта и на всички институции, които допринесоха той да се случи“, сподели кметът. За финал градоначалникът допълни, че няма друг град с толкова продължителен стратегически план и в това отношение град Русе отново е първи. „Ще продължаваме активната работа на базата на това, което постигнахме до момента“, завърши Пламен Стоилов.

Община Силистра беше отличена за проекта „Чист достъп в трансгранична зона Калараш – Силистра“

Проект „ТРАНС-ОБИКОЛКА-NET: Създаване и продажба на пилотни трансгранични туристически продукти в Добруджа“ MIS-ETC Code 37 също спечели награда.

В категорията „Най-ефективно публично-частно партньорство в сферата на научно-изследователската и развойна дейност“ спечелиха три проекта:

Проекта "Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии" MIS-ETC Code 587

Проекта „Екологични трансгранични дейности за интегрирана бизнес зона-Eco Biz“ MIS ETC Code 216

Проекта „"Център по енология и лозарство "Терасите на Дунав"“ MIS-ETC Code 600

3. В категорията „Млад иноватор в сферата на научно-изследователската и развойна дейност“ наградени са:

Проекта „Румънско- Българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи възможности за намирането на работа в трансграничната зона“ MIS-ETC Code 222

Проекта „Българо-Румънски области за добросъседство (BRAINS)“ MIS-ETC Code 651 Проекта „Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация“, MIS-ETC Code 795

4. РИННО съветът присъди „Награда за цялостен принос в сферата на научно-изследователската и развойна дейност“, на Ректора на „Русенски Университет – Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев. Наградата получи доц. Таня Грозева.

Публично обсъждане в рамките на проекта РИННО


На 16.06.2015 г. от 9:30 в хотел „Виена“ в град Силистра, ще се проведе публично обсъждане по проект „РИННО – Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и инвестиции“, 2R-3.1-1(4), MIS 168, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Темата на публичното обсъждане ще бъде „"Стратегиите за местно развитие: Политика за култура и образование на ЕС"“, с водещ доц. Лучия Илиева. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени приоритети на местните заинтересовани страни относно развитието на научно-изследователска, развойна и иновационна дейност в Българо-румънския трансграничен регион. Организатори на събитието са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и ЛИМАСОЛ Консулт ЕООД. Инициативата се осъществява в продължение на приключилия успешно трансграничен проект  „INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Водещ партньор по проект „РИННО“ е Министерството на народната просвета (Румъния), а партньори са Министерството на образованието и науката (България), Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България).

 

В публичното обсъждане ще вземат участие представители на публичния и частния сектор, представители на академичните среди и на неправителствените организации от Българо-румънския трансграничен регион. 

Публично обсъждане в рамките на проекта РИННО


 

На 09.06.2015 г. от 9:00 в хотел „Ростов“ Плевен, ще се проведе публично обсъждане по проект „РИННО – Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и инвестиции“, 2R-3.1-1(4), MIS 168, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Темата на публичното обсъждане ще бъде „Зеления град“ от Стратегиите за местно развитие и нейната връзка с Европейския съюз, с водещ доц. Лучия Илиева. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени приоритети на местните заинтересовани страни относно развитието на научно-изследователска, развойна и иновационна дейност в Българо-румънския трансграничен регион. Организатори на събитието са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и ЛИМАСОЛ Консулт ЕООД. Инициативата се осъществява в продължение на приключилия успешно трансграничен проект  „INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Водещ партньор по проект „РИННО“ е Министерството на народната просвета (Румъния), а партньори са Министерството на образованието и науката (България), Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България).

 

В публичното обсъждане ще вземат участие представители на публичния и частния сектор, представители на академичните среди и на неправителствените организации от Българо-румънския трансграничен регион. Ще бъдат дискутирани и конкретни възможности за финансиране на иновационни дейности в рамките на настоящия програмен период на ЕС.

Публично обсъждане в рамките на проекта РИННО


 

На 28.05.2015 г. от 9:30 в хотел „Панорама“ в град Велико Търново, ще се проведе публично обсъждане по проект „РИННО – Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и инвестиции“, 2R-3.1-1(4), MIS 168, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Темата на публичното обсъждане ще бъде "Развитие на устойчив туризъм и съпровождащи дейности, създаващи нови работни места", а лектор  ще бъде Доц. Лучия Илиева. Организатори на събитието са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и ЛИМАСОЛ Консулт ЕООД. Инициативата се осъществява в продължение на приключилия успешно трансграничен проект  „INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Водещ партньор по проект „РИННО“ е Министерството на народната просвета (Румъния), а партньори са Министерството на образованието и науката (България), Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България).

В публичното обсъждане ще вземат участие представители на публичния и частния сектор, представители на академичните среди и на неправителствените организации от Българо-румънския трансграничен регион. Ще бъдат дискутирани и конкретни възможности за финансиране на иновационни дейности в рамките на настоящия програмен период на ЕС.

Публично обсъждане в рамките на проекта РИННО


На 22.05.2015 г. от 9:30 в хотел „Кристал“ в град Русе, ще се проведе публично обсъждане по проект „РИННО – Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и инвестиции“, 2R-3.1-1(4), MIS 168, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Темата на публичното обсъждане ще бъде „Енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Жилищна политика в България. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, с водещ г-н Никола Кибритев - координатор по Националната програма за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради към Община Русе. Организатори на събитието са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и ЛИМАСОЛ Консулт ЕООД. Инициативата се осъществява в продължение на приключилия успешно трансграничен проект  „INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Водещ партньор по проект „РИННО“ е Министерството на народната просвета (Румъния), а партньори са Министерството на образованието и науката (България), Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България).

 

В публичното обсъждане ще вземат участие представители на публичния и частния сектор, представители на академичните среди и на неправителствените организации от Българо-румънския трансграничен регион. Ще бъдат дискутирани и конкретни възможности за финансиране на иновационни дейности в рамките на настоящия програмен период на ЕС.

Публично обсъждане в рамките на проекта РИННО


На 08.05.2015 г. от 9:00 в комплекс „Островче“ в близост до Разград, ще се проведе публично обсъждане по проект „РИННО – Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и инвестиции“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени приоритети на местните заинтересовани страни относно развитието на научно-изследователска, развойна и иновационна дейност в Българо-румънския трансграничен регион. Инициативата се осъществява в продължение на приключилия успешно трансграничен проект  „INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Водещ партньор по проект „РИННО“ е Министерството на народната просвета (Румъния), а партньори са Министерството на образованието и науката (България), Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България).

В публичното обсъждане ще вземат участие представители на публичния и частния сектор, представители на академичните среди и на неправителствените организации от Българо-румънския трансграничен регион. Ще бъдат дискутирани и конкретни възможности за финансиране на иновационни дейности в рамките на настоящия програмен период на ЕС.

Публично обсъждане в рамките на проекта РИННО


На 23.04.2015г. от 9:00 часа в Гранд Хотел “Рига“ в гр. Русе ще се проведе първото публично обсъждане по проект „РИННО – Модел за увеличаване на ползите от трансграничната кооперация между Румъния и България чрез НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и инвестиции“, 2R-3.1-1(4), MIS 168, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Темата на публичното обсъждане ще бъде „Европейската политика в областта на иновациите 2014-20“, с водещ доц. Лучия Илиева. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени приоритети на местните заинтересовани страни относно развитието на научно-изследователска, развойна и иновационна дейност в Българо-румънския трансграничен регион. Организатори на събитието са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и ЛИМАСОЛ Консулт ЕООД. Инициативата се осъществява в продължение на приключилия успешно трансграничен проект  „INNOGATE 21 - Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България.

Водещ партньор по проект „РИННО“ е Министерството на народната просвета (Румъния), а партньори са Министерството на образованието и науката (България), Фондацията за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш (Румъния) и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България).

В публичното обсъждане ще вземат участие представители на публичния и частния сектор, представители на академичните среди и на неправителствените организации от Българо-румънския трансграничен регион. Също така, ще бъдат дискутирани конкретни възможности за финансиране на иновационни дейности в рамките на настоящия програмен период на ЕС.

 

 

Подписани са първите 10 договора по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Към 23.03.2015 г. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са одобрени 10 Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП). Десетте сдружения на собственици са сключили и договор с Община Русе. На 18.03.2015 г. за първите две сгради бяха сключени и договори за целево финансиране между Общината, ББР и Областния управител. Одобрени са следните 10 сгради:

1. Блок „Райна Княгиня“, ул. „Яна Войвода“ №1, гр. Русе (Сключен договор за целево финансиране);

2. Блок №4, ул. „България“ №77, гр. Мартен (Сключен договор за целево финансиране);

3. Блок №7а, ул. Изола планина №28, гр. Русе;

4. Блок „Неофит Рилски“, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №25, гр. Русе;

5. Блок "Охрид", ул. "Доростол" №159, гр. Русе;

6. Блок "Клисура", ул. "Чипровци" №14, гр. Русе;

7. Блок "Чипровци", ул. "Чипровци" №18, гр. Русе;

8. Блок "Пловдив", ул. "Антим Първи" №1, гр. Русе;

9. Блок "Беласица", ул. "Лисец" №1, гр. Русе;

10. Блок "Дилянка", ул. Измаил №7, гр. Русе;

В момента се обработват заявленията за интерес и финансова помощ на следните пет сгради

1. Блок "Русия", ул. "Шести септември" №90, гр. Русе;

2. Блок "Баба Тонка", ул. "Лозен Планина" №17, гр. Русе;

3. Блок "Жерав", гр. Русе;

4. Блок №83, ул. Околчица, №11, гр. Русе;

5. Блок "Карлово", ул. „Братя Миладинови“ №4, гр. Русе.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Екипът на Регионална енергийна агенция – Русе продължава активно да подпомага дейността на проектния мениджър за Северен централен район – ДЗЗД „ЕнЕфект Консулт – Русе“. Изпълнението на Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ е в напреднала фаза. Към момента за СЦР има одобрени заявленията за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на 21 сгради. Четири от сградите са сключили и СФПИОЕЕ, като две от тях имат одобрени технически обследвания, а други две са с одобрени обследвания за енергийна ефективност.

След обявяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в началото на тази година, която предвижда осигуряването на 100% безвъзмездна финансова помощ, стана ясно, че съфинансирането от 25% от стойността за обновяване на сградата, което собствениците на жилища трябва да осигурят за мерки за енергийна ефективност по жилищата си по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ ще бъде осигурено от държавата.

РЕА – Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

На 2 февруари 2015 г. Министерски съвет одобри Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Програмата ще разполага с финансов ресурс от 1 млрд. лева и ще обхване 265 общини в България. Допустимите сгради ще получат 100 % безвъзмездна финансова помощ. По програмата ще се кандидатства в 2-годишен период (2015 г. и 2016 г.) или докато се изчерпа бюджетът на програмата.

Един от основните участници по програмата са общините. Тяхната роля ще бъде да организират и администрират процеса по реализация на проектите. Регионална енергийна агенция – Русе ще консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности, а именно: цялостно техническо и финансово администриране на програмата; приемане на заявления от сдруженията на собствениците и сключване на договор със съответните сдружения по предоставяне на финансирането и помощта; договаряне и разплащане на всички дейности по обновяването; сключване на договори за целево финансиране с Българската банка за развитие (ББР) и с областния управител за съответното финансиране.

Повече информация за програмата и основните критерии за допустимост на сградите можете да намерите на интернет страницата на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Поемане на дългосрочен дълг за целите на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от

На 22.01.2015 г. с решение №1279 на Общински съвет Русе бе одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община Русе във връзка с участието ѝ в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“, с цел реализация на пет инвестиционни проекта в полза на местната общност. Максималният размер на дълга възлиза на 1 384 923,36 лв., като срокът на договора е 10 години. Финансовият ресурс следва да бъде разпределен по следния начин:

· Спортен комплекс "Дунав", адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №6 – Максимален размер на дълга – до 577 188,00 лв. (с ДДС);

· Детска ясла №8, адрес: гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" №68 – Максимален размер на дълга – до 153 796,08 лв. (с ДДС);

· Детска ясла №15, адрес: гр. Русе, ул. "Околчица" №4 – Максимален размер на дълга – до 194 315,28 лв. (с ДДС);

· Детска ясла №16, адрес: гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" №2-А – Максимален размер на дълга – до 219 324,00 лв. (с ДДС);

· Детска градина "Слънце", адрес: гр. Русе, ул. “Шейново” №14 – Максимален размер на дълга – до 240 300,00 лв. (с ДДС).

Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Община Русе участва в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“, с цел реализация на пет инвестиционни проекта в полза на местната общност. Проектът предвижда изпълнение и поддръжка на енергоспестяващи мерки на пет сгради. Изпълнението на петте инвестиционни проекта ще се осъществи посредством сключването на договори с гарантиран резултат (ДГР). Обектите, които ще бъдат включени в проекта са:

 • Спортен комплекс „Дунав“, адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №6;
 • Детска ясла №8, адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №68;
 • Детска ясла №15, адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №4;
 • Детска ясла №16, адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №2-А;
 • Детска градина „Слънце“, адрес: гр. Русе, ул. „Шейново“ №14.

По проекта се предвижда изпълнението на мерки по енергийна ефективност, които ще допринесат за постигане на енергиен клас С и съответно ще позволят сертифицирането на тези сгради и гарантирано намаляване на бъдещата им консумация на енергия. Прилагането на енерго-спестяващи мерки ще бъде съпътствано и от извършването на строително-монтажни работи (СМР) които да гарантират експлоатационната годност на сградите.

Екипът на РЕА-Русе ще консултира Общината при изпълнението на петте инвестиционни проекта като организира подготовката на обектите, съдейства при подготовката на тръжните процедури и осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението на бъдещите договори. Очаква се договорите с гарантиран резултат да бъдат сключени през 2015 г.

Заключителна дискусионна среща по Проект „ТрансДанюб“

Проект ТрансДанюб се намира в заключителната си фаза. Екипът на Регионална енергийна агенция – Русе разработи два туристически пакета. Това са „Еко-маршрут Русе – Орлова чука – Природен парк Русенски Лом“ и „Велотур Русе – Басарбовски манастир „Свети Димитър Басарбовски“ – Ивановски скални църкви – Средновековен град Червен“. При разработването на еко-маршрутите бяха проведени редица срещи и разговори със заинтересованите страни. Пакетите съдържат подробна информация относно услугите, които са включени в него; възможните начини на придвижване до туристическите обекти, като те са съпроводени от подробно описание и карта на самите маршрутите; дадени са предложения за настаняване, както и лица за контакт, от които туристите могат да получат допълнителна информация.

На 16 май 2014 г. беше проведена публична дискусия и прес-конференция по проекта. По време на събитието, което се проведе в рамките на ежегодното изложение в Русе „Уикенд туризъм“, г-н Кибритев представи подробно двата маршрута. Финалните версии на маршрутите можете да намерите на сайта на проекта: www.transdanube.eu

Приключване на проект ВЕСА

През месец декември 2013 г. приключи работата на екипа на РЕА-Русе по изпълнението на проект ВЕСА – Balanced European Conservation Approach, финансиран по Европейската програма „Конкурентоспособност и иновации“.

В рамките на проекта бе предвидено изграждането на експериментална техническа инфраструктура за мониторинг и управление на водноенергийните ресурси. От старта на проекта през януари 2011 г. до неговото финализиране бяха инсталирани редица модерни измервателни уреди и беше създаден специализиран софтуер.

Благодарение на използването на специализирани информационни и комуникационни технологии наемателите в блок 50, жк Дружба 3, град Русе, имаха възможността да следят в реално време потреблението си на студена вода и електроенергия в своите домове. С това се цели оптимизация на енергийната консумация в домакинствата и постигане на икономии в размер на до 20%.

В рамките на проекта бяха проведени редица партньорски срещи, финалната от които беше проведена в периода 25.02.2014 г. – 26.02.2014 г. в град Дармщадт, Германия. По време на срещата всеки един от партньорите имаше възможност да представи кратки видеофилми за пилотните обекти.

Участие в Проект ТрансДанюб – устойчив транспорт и туризъм по поречието на Дунав

Проект ТрансДанюб е одобрен по 4-тата покана на ОП „Югоизточна Европа“. Основната цел на проекта е да се създаде устойчива мобилност, включваща природосъобразни начини на транспорт, за да се подобри достъпността и да се развива устойчив туризъм. За целта е предвидено изпълнението на редица дейности, които ще включват изготвянето на Транснационални анализи на състоянието на устойчивата мобилност в Дунавския регион (включително събиране на добри практики); Обща визия за мека мобилност; Регионални планове за действие; Изготвяне на туристически пакети, отговарящи на екологичните изисквания; Дигитални карти, предоставящи информация относно съществуващи мобилни и туристически предложения; Регионални маркетингови планове и специфични маркетингови дейности.

Партньори от България са Клуб „Устойчиво развитие на ГО“ и Областна администрация Видин. Клуб УРГО ще провежда своите дейности в целеви регион Русе, а Областна администрация Видин в целеви регион Видин. Предстои експерти от Регионална енергийна агенция – Русе да вземат участие в Проект ТрансДанюб. Една от първите задачи е разработване на анализ на състоянието на устойчивата туристическа мобилност и идентифицирането на добри практики.

Приемане на ПНИЕВИ за периода 2014-2020 от ОбС - Русе

След успешното завършване и предаване на Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2020 г. на Община Русе, същата беше одобрена на заседанието на Общински съвет – Русе, което се проведе на 19.09.2013 г.

Програмата има отворен характер и в периода на нейното действие подлежи на актуализация, усъвършенстване, допълване и променяне в зависимост от новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности.

Документът е качен на сайта на Община Русе. Можете да се запознаете подробно със съдържанието му от следния линк:

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Strategii%20i%20Otcheti/%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%92%D0%98_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_2014_2024.pdf

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2020

Заедно с Планът за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г., екипът на РЕА-Русе предостави на Община Русе и изготвената Програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2020 г. Документът е разработен на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и в съответствие с изискванията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изготвяне на програми за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

В документа са идентифицирани основните цели и подцели на програмата. Структурата на документа включва и подробен профил на Община Русе. Подробно са разгледани отделните видове възобновяеми енергийни източници, направена е и оценка на потенциала за всеки от видовете, в следствие на която са идентифицирани най-перспективните възобновяеми енергийни източници, които имат потенциал за реализиране на територията на Община Русе. Това са слънчевата енергия, биомасата и водната енергия.

В документа се съдържа и подробна информация относно потенциалните източници и схеми на финансиране, като в програмата са идентифицирани и най-подходящите мерки за постигане на заложените цели.

Приемане на ПЕЕ от ОбС-Русе

Днес 19.09.2013 г. Планът за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г. беше приет от Общински съвет Русе. Документът бе разработен от екипа на РЕА-Русе в началото на месец септември. Общинският план е качен на сайта на Община Русе. Можете да се запознаете подробно със съдържанието на документа от следния линк:

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Strategii%20i%20Otcheti/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%95_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_2014_2024.pdf

План за енергийна ефективност на Община Русе

Успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024. Екипът на РЕА-Русе завърши работата си по Плана за енергийна ефективност, който представя визията за развитие на общината в областта на енергийното планиране и очертава мерките и дейностите за постигане на устойчиво енергийно развитие. Планът бе изготвен в съответствие с указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изготвянето на планове за енергийна ефективност.

Документът включва ясно дефинирани, конкретни и измерими цели; мерките и дейностите за повишаване на енергийната ефективност на територията на общината, очакваните резултати и ефекти от неговата реализация; описани са етапите за изпълнение. В структурата на Плана за енергийна ефективност са представени данни за общото състояние на енергийното потребление в общинските обекти с разгъната застроена площ (РЗП) над 250 м2 и са направени анализ и оценка на консумацията в обектите общинска собственост с РЗП над 250 м2. В Приложение 1. от документа можете да откриете база данни с общинския сграден фонд с РЗП над 250 м2. В документа се съдържа и подробна информация относно възможните източници на финансиране и етапите по кандидатстване, като са представени възможни финансови схеми за всички мерки и дейности, свързани с реализацията на Общинския план за енергийна ефективност.

След успешното приключване на работата по документа, той бе предаден на Община Русе за одобрение от Общински съвет - Русе.

Участие в предствяне на проект в изпълнение на Областна администрация Русе

На 05.08.2013 г. екипът на РЕА-Русе присъства на представянето на проект „Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе“ в изпълнение от Областна администрация Русе в партньорство с Община Борово и Община Сливо Поле. Целта на проекта е да се подобри процеса за разработване и прилагане на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни на територията на областта. Проектът бе представен от г-жа Пенка Попова началник отдел „Административен контрол и регионално развитие” към Областна администрация Русе. Г-жа Попова представи добрите практики за координация и сътрудничество в област Русе. На събитието присъстваха представители на Дирекция „Социално подпомагане“ Русе, Общински младежки дом и РЕА-Русе.

Разработване на План за енергийна ефективност на Община Русе

Екипът на РЕА-Русе разработва План за енергийна ефективност на Община Русе. Планът трябва да бъде изготвен през следващите месеци и финализиран през месец септември. Документът е първият по рода си за Община Русе и е периода от 2014 до 2024 година. Планът обхваща политиката за енергийна ефективност на местно ниво, както и енергопотреблението на територията на общината. Съдържа още конкретни цели, дейности и мерки за изпълнение на плана, предвидени са и очакваните ефекти от реализацията му, не на последно място по важност са определени и възможностите за финансиране на мерките, които ще помогнат за подобряване на енергийната ефективност в Община Русе.

Изпълнение на Проект BECA

Продължава работата на екипа на РЕА-Русе по изпълнението на проект BECA. Дейността ни в партньорство с РУ „Ангел Кънчев“ се изразява в предлагане на ИТ услуги, които следят потреблението на студена вода и електричество от наемателите в блок 50, ЖК Дружба 3, град Русе, предназначен за хора в неравностойно социално положение. Чрез услугите на BECA живущите имат възможността да контролират и намалят потреблението на ресурси, използвайки специално създадения за целта интернет портал, където могат да следят в реално време консумацията на електроенергия и студена вода на своето домакинство. Това би могло да помогне за оптимизация на семейния бюджет на наемателите и да окажат благоприятно влияние върху околната среда. Освен това за хората, които не разполагат с достъп до интернет, ние осигуряваме ежемесечни справки на хартиен носител за консумираните от тях ресурси.

 

Разработване на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе

През месец юли 2013 г. РЕА-Русе започна работа по разработване на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе за периода 2014-2024 година. Екипът ще създаде програма в пълно съответствие с изискванията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Програмата съдържа ясно дефинирани цели, освен това и анализ на потенциала и възможностите за използване на различните видове възобновяеми енергийни източници (слънчева енергия, вятърна енергия, водна енергия, геотермална енергия, енергия от биомаса). Ще бъдат идентифицирани най-подходящите мерки за постигане на заложените цели, както и съответни източници и схеми за финансиране на мерките.

Експерти от Регионална енергийна агенция – Русе ще подпомагат дейността на проектния мениджър за Северен централен район при изп

След приключване на процедурата по избор на проектен мениджър за територията на Северен централен район бе избран Консорциум ДЗЗД „ЕнЕфект Консулт – Русе“. Той ще изпълнява ролята на проектен мениджър за Северен централен район по Проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите на многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда.

Екипът на Регионална енергийна агенция – Русе активно подпомага дейността на проектния мениджър при изпълнение на целите на проекта. Основните дейности и ангажименти на проектния мениджър са свързани с идентифициране на сгради и оценка на тяхната допустимост; подпомагане създаването на СС и съдействие при изготвянето на документация за обновяване, изготвяне на всички необходими документи; изготвяне на индикативни бюджети за обновяване и определяне на частта, която всеки ССО следва да поеме; подпомагане на СС при получаване на кредит/заем пред ФЖО; изготвяне на обследване за енергийна ефективност и мерки за постигане на нормативните стандарти за енергийна ефективност; подпомагане извършването на контрол от името на СС върху изпълнението на СМР.

Регионална енергийна агенция – Русе подпомогна своите членове при изготвянето на техните ежегодни отчети за енергийна ефективнос

Регионална енергийна агенция – Русе (РЕА – Русе) подпомогна своите членове: Областна администрация – Русе, Община Две могили, Община Иваново, Община Ветово, Община Борово при изготвянето на техните ежегодни отчети за енергийна ефективност. Съгласно чл. 11 и чл. 12 от закона за енергийна ефективност които гласят:

Чл.11. (1) Политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.

(2) Плановете и програмите по ал.1 се разработват в съответствие с националната стратегия по чл. 7 и при отчитане специфичните особености на регионалните планове за развитие на съответните райони за планиране на територията на Република България и перспективите им за устойчиво икономическо развитие.

(3) Средствата за изпълнение на плановете по ал.1 се предвиждат в бюджетите на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.

Чл.12. (1) Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление

представят ежегодно на изпълнителния директор на агенцията отчети за изпълнението на плановете.

(2) Отчетите по ал.1 съдържат описание на дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се представят не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.

(3)Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и са съставна част от отчета за изпълнението на съответния национален план за действие.

 

РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - РУСЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ПРОЕКТ "BECA"


През януари 2012 г. Регионалната енергийна агенция - Русе (РЕА - Русе), с изпълнителен директор - инж. Никола Кибритев, се присъедини към проектната група по програма BECA (Balanced European Conservation Approach). Целта на фокус е оптимизацията на енергийната консумация в домакинствата чрез специализирани информационни и комуникационни технологии.

Проектът ВЕСА е стартиран през януари 2011г. със задачата да подпомогне Европа в свалянето на количеството вредни емисии и същевременно да намали значително консумацията на електрическа, водна и топлинна енергия в европейски социални жилища, в конкретния случай - 5000 наематели и очаквани икономии в размер на 20%. Предвидената продължителност възлиза на 3 години или 36 месеца. Финансовата подкрепа е осигурена от Европейската комисия и е в размер на 5,55 милиона евро. Сформиран е проектен консорциум от 18 партньора от 7 европейски страни (Швеция, Испания, Германия, Италия, Чехия, България и Сърбия).

Чрез доработване на налични информационни технологии, ВЕСА развива, предоставя и направлява съвременни услуги за следене на консумацията (Resource Use Awareness Services - RUAS) и управление (Resource Management Services - RMS) на енергията. Новоразработените технологии се прилагат в 7 пилотни града, по един от всяка държава участник (Йоребро - Швеция, Манреса - Испания, Дармщад - Германия, Торино - Италия, Хавиров - Чехия, Русе - България, Белград - Сърбия).

Проектът се движи от германската косултантска фирма "Емпирика", а водещ партньор за България е Община Русе. За русенската пилотна площадка са отпуснати две сгради, собственост на общинската компания "Жилфонд". Предвидено е прилагането на ВЕСА-услуги в 75 от 120-те налични жилища. Очакваният брой на наемателите е 165 човека от различни възрастови групи, с добра степен на образованост и достъп до интернет. Тестовите жилища са снабдени с отопление и топла вода чрез електрическа енергия, като наемателите ще имат възможност да наблюдават енергийната си консумация в реално време. Успешното прилагане на проектните идеи ще доведе до редица положителни ефекти, както за обикновените граждани (под формата на по-ниски сметки и засилено чувство за пестене на ресурсите), така и за природата ( по-ниски нива на вредни емисии и разумно потребяване на ресурси).

 

Регионалната енергийна агенция – Русе финализира успешно своя втори проект - „Регионални клъстери за енергийно планиране“

На 30 ноември 2011г. Регионалната енергийна агенция – Русе (РЕА – Русе) финализира успешно своя втори проект – „Регионални клъстери за енергийно планиране“, финансиран по програма „Интелигентна енергия“ на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации при Европейската комисия. В рамките на проектния консорциум през последните 30 месеца РЕА – Русе работи в партньорство с 12 организации от 8 страни членки на Европейския съюз. На местно ниво РЕА – Русе си партнира с другия български участник в проекта – Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия (БЦПМСП).  

Основната цел на проекта е да се използват регионални обединения от фирми - клъстери, като инструмент за по-ефективно енергийно планиране и по този начин да се преодолеят трудностите при внедряването на интелигентни енергийни решения от малките и средните предприятия (МСП).

Проектният консорциум осъществи проучване на потреблението на енергия на 124 европейски компании посредством специален инструмент за енергиен анализ, разработен от Енергийната агенция в гр. Лимерик (Ирландия). Изводите от проучването сочат наличието на силна зависимост на бизнеса в редица държави от използването на природен газ – 50% от общото количество потребена от анализираните фирми енергия. Паралелно с това е видно, че възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), въпреки съществения си наличен потенциал, заемат по-малко от 1% от общата консумация на енергия, посочена от участниците в изследването. Като свой основен проблем, компаниите идентифицират тежките административни процедури в своите страни и все още високата цена на съоръженията.

Паралелно с това беше проучена и политиката на общо 184 европейски компании в подкрепа на различни мерки за подобряване на енергийната ефективност на техните сгради и съоръжения. Според експертите от Университета в Ковънтри (Великобритания), за реализация на енергийни спестявания от особено значение са електрическите задвижвания, рехабилитацията на сградния фонд и внедряването на системи за енергиен мениджмънт.

Беше създаден набор от инструменти за енергийно планиране в рамките на клъстерите. С тяхна помощ компаниите имат възможност да оценяват собствената си енергийна интензивност и да я сравняват с тази на своите колеги от клъстера, като по този начин да получават добър поглед върху собственото си състояние в сравнение с останалите компании от сектора в който се намират. Инструментите са предпоставка да се  предприемат нужните мерки за намаляване на енергийната интензивност и по този начин да повиши конкурентоспособността на МСП.

Водещият партньор по проекта, Агенцията за регионално развитие в Шанън (Република Ирландия), постави силен акцент върху това, че съвместната работа на МСП в рамките на клъстерите е от ключово значение за техния успех. Въпреки че са конкуренти в своята бизнес сфера, когато става дума за закупуване, използване и спестяване на енергия, компаниите би следвало да си партнират.

РЕА - Русе предложи на проектния консорциум подхода на общия енергиен мениджмънт, благодарение на който малките компании да преодолеят възникващата в много случаи невъзможност да наемат експерт, който да следи и планира енергийното им потребление. На ниво клъстер обаче няколко предприятия много лесно могат да си позволят да наемат консултант, който да събира и обработва данните за консумацията на енергия, да поддържа база данни, да извършва ревизии и анализи и да консултира ръководството на фирмата по енергийните въпроси.

В област Русе обект на изследванията бяха фирми от сферите на мебелната и текстилната промишленост, както и производители на земеделска техника. РЕА – Русе и БЦПМСП идентифицираха възможностите на участващите фирми да използват ВЕИ в своите производства. Основните изводи, които могат да бъдат изведени, кореспондират със значителния интерес на компаниите в посока модернизация на техните машини и оборудване, подобряване на енергийната ефективност на сградния им фонд, както и внедряване на системи за енергиен мениджмънт. С особен потенциал се характеризира използването на слънчева енергия и биомаса, като последното важи в най-голяма степен за индустриите, потребяващи съществени количества топлинна енергия.

Резултатите от проекта ще бъдат разпространи до над 4000 мениджъри и експерти от повече от 20 страни, за което своя принос ще даде Европейската асоциация на агенциите за развитие EURADA, която е партньор по проекта.

За допълнителна информация:

инж. Никола Кибритев, Изпълнителен директор на РЕА – Русе,
E-mail: director@rea-ruse.com, GSM: +359-898-713415

Изпълнителният директор на Сдружение „Регионалната енергийна агенция – Русе“ взе участие в работна среща, организирана от Област

На 14 септември 2011 година инж. Никола Кибритев – изпълнителен директор на  Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“ взе участие в работна среща по въпроси, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, организирана от Областна администрация – Русе. В рамките на срещата инж. Кибритев запозна участниците с ангажиментите на Общинските и Областните администрации, произтичащи от закона за енергийната ефективност, както и с изискванията към изработването на плановете и програмите по енергийна ефективност. Инж. Кибритев представи новия закон за енергията от възобновяеми източници и някои от характерните нововъведения в него, като обърна специално внимание на най-съществените промени. Като най-важно нововъведение Кибритев определи фиксираната преференциална цена на изкупуване на енергията, която остава постоянна за срока на договора за изкупуване. В зависимост от източника сроковете на преференциално изкупуване на електроенергията са съответно 20 години за фотоволтаичните централи и тези използващи биомаса, 15 години за водните и 12 години за вятърните. Подробна информация – в текста на закона можете да намерите на този адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=48899

На 13.09.2011г. Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“ проведе семинар в община ИвановоНа 13 септември 2011г., Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“ организира и проведе семинар в община Иваново по въпроси свързани с енергийната ефективност. Семинарът се проведе с подкрепата на кмета на Иваново – г-жа Данка Матеева. Изпълнителният директор на Агенцията – инж. Никола Кибритев представи пред аудиторията новите кредитни линии за енергийна ефективност на ЕБВР и международния фонд Козлодуй, които са предвидени за българските домакинства. Общият размер на помощта е 54 милиона лева, а желаещите да се възползват могат да получат до 35% безвъзмездна помощ.

Г-н Кибритев обърна внимание на отоплителните системи в общинските сгради, като засегна важният въпрос, че все още масова практика е използването на скъпо течно гориво. Кибритев представи алтернативни варианти за осигуряването на обектите с топлинна енергия, както и финансов анализ на инвестицията. Акцентът беше поставен на замяната на течното гориво с алтернативно такова, което да се добива от местен източник – биомаса. Проучванията показват, че отоплението на течно гориво е около 3 пъти по-скъпо от това на биомаса, а инвестицията в една нова отоплителна инсталация би се изплатила за по-малко от 3 години.

Австрийски опит ще се ползва за създаването на първото в страната селище с нулеви въглеродни емисии в Русенско

За интервю пред RuseInfo Никола Кибритев – изпълнителен директор на Регионална енергийна агенция Русе, съобщи днес: „че от 2009 година се работи за създаването на демонстрационно селище с нулеви въглеродни емисии в Русенско. В рамките на първия проект по създаване на РЕА е заложена една дейност в тази посока.

Налице е вече идейна концепция за създаване на един комплекс, в който ще се съчетава производствена енергия от възобновяеми енергийни източници и нейното потребление с цел предоставяне на туристически услуги, отдих, изследователски центрове и атракциони /спортни съоръжения и др./. Идеята е да се направи затворен цикъл, в който производството и потреблението на енергия ще бъде локализирано на едно място, а не както досега в една децентрализирана система.

През 2010 година е изготвена концепцията, а сега се работи за намиране на финансиране за извършване на предпроектното проучване. Това е свързано с доста средства. Прогнозата сочи, че ще са потребни към 30 специалиста в различни области /архитектура, енергетика, икономика, строителство, туризъм/, за да се извърши качествено. Може би 400 000 евро ще са потребни на първо време. Европейска програма ще помогне за предпроектното проучване и то ще остане за община Русе.

Целият комплекс се планира да се случи под формата на публично - частно партньорство. Общината ще предостави ресурси и земя на подходящо място и при подходящи условия. С предпроектното проучване ще се потърсят конкретни инвеститори в тези браншове - алтернативно строителство, ВЕИ, конферентен туризъм и пр.

За целта ще се ползва австрийски опит. Община Гюсинг вече е постигнала успех. Тя се захранва с ВЕИ и дори изнася енергия към съседните и. На практика тя е енергийно независима и въглеродно неутрална. Жителите и са над 100 000. С помощта на алтернативен енергиен източник е захранен цял кампус на университет в град Гюсинг. С тях ще се задълбочи контакта, като се използва горския ресурс и биомаса. Други подобни инициативи в ЕС претърпяват промени според особеностите на страната.

Тази инициатива на този етап е първа по рода си у нас.“

Областна комисия по „Конкурентоспособност и условия на труд“

На 15.06.2011г. инж. Никола Кибритев взе участие в Областна комисия по „Конкурентоспособност и условия на труд“. В рамките на заседанието бяха дискутирани теми относно успешно реализираните проекти по ОП „Конкурентоспособност“ и как регионалните структури, подпомагат местния бизнес при кандидатстването по Оперативната програма. Беше изказано мнение, че е нужно подобряване на комуникацията между фирмите от региона и подпомагащите органи, тъй като информираността на бизнеса е относително ниска.

Беше представен проектът „Еко-форс“. Инж. Кибритев инициира дискусия относно стимула на фирмите да участват в проекта и добавената му стойност за бизнеса в трансграничния регион. Членовете на комисията се обединиха около тезата, че „зеленият бизнес“ и еко-иновациите са ключови фактори за развитието на модерна  и устойчива икономика.

Семинар на фирма "Vestas"

На 9-ти юни инж. Никола Кибритев, изпълнителен директор на РЕА – Русе, взе участие в семинар на световния лидер в производството на ветрогенератори – фирма Vestas®, който се проведе в град Русе и беше организиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.  В рамките на първата сесия, презентации изнесоха г-н Маринников и г-н Гърбев. Маринников представи компанията, нейното развитие през годините, пазарите ѝ и производствените технологии, които я определят като световен лидер във ветрената енергетика. Бяха представени конкурентните предимства на новите модели на фирмата, които се характеризират с по-ниска долна граница на скоростта на вятъра, а именно около 3,5 метра в секунда. Г-н Гърбев говори за техническите параметри на ветрогенераторите, предимствата за електроразпределителните мрежи, които могат да донесат инсталирането на ветрогенератори, както и за вече реализираните ветроенергийни паркове и тяхното управление и мониторинг посредством комуникационна система и Интернет.

По време на втората сесия, г-н Фогелхаупт запозна участниците с особеностите при подготовката на проектите, транспортирането и изграждането на съоръженията и с някои ветроенергийни паркове в България и Румъния. Отлично впечатление направи подробния снимков материал, показващ в детайли монтирането на един ветрогенератор. За финал участниците в семинара бяха запознати със сервизните договори и техническата поддръжка на ветроенергийните паркове.

Работна среща по проект "Регионални клъстери за енергийно планиране"

На 17 и 18 май, инж. Никола Кибритев, експерт в РЕА – Русе, посети град Лапенранта – Финландия, в рамките на регулярна работна среща на партньорите  проект „Регионални клъстери за енергийно планиране“. По време на срещата бяха обобщени резултатите от завършилите наскоро работни пакети 3 – „Възобновяеми енергийни източници“ и 4 – „Клъстерни планове“, като партньорите дискутираха относно проблемите на всеки от клъстерите и начините за тяхното преодоляване. По време на срещата се достигна важния извод, че компаниите са се съсредоточили почти единствено и само върху своето оцеляване на пазара и се интересуват много слабо от внедряване на мерки по енергийна ефективност. Използването на възобновяеми източници на енергия си остава екзотичен елемент от бизнеса и тепърва предстои развитието на този сектор. Партньорите се обединиха около тезата, че колкото и да е трудно, единственият начин, фирмите да отговорят на предизвикателствата на бъдещето е, да започнат да внедряват енергийно ефективни технологии и решения, защото в противен случай в един момент ще се окажат изостанали и в не конкурентоспособно положение.

Семинар по енергийна ефективност

На 16 март 2011г. енергийният експерт в РЕА - Русе инж. Никола Кибритев взе участие в семинар по енергийна ефективност, организиран в партньорство между Областна администрация - Русе и Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ). 

В рамките на събитието експертите от АЕЕ представиха на гостите - ръководители и служители във ведомства на територията на Северен Централен район, в това число областите Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, моментното състояние на енергийната ефективност на национално и регионално равнище, значението и ефектите от изпълнението на политиката по енергийна ефективност, както и задълженията по Закона за енергийна ефективност и наредбите към него. Бяха дискутирани възможностите за финансиране на проекти по енергийна ефективност, работата с ESCO договори, както и предстоящите новости в сектора. 

В хода на събитието инж. Кибритев изнесе презентация на тема "Модернизация на отоплителните системи на сградите - задължителен елемент при реализиране на мерки по енергийна ефективност". 

Семинарът завърши с оживена дискусия, в която бяха повдигнати важни въпроси относно проблемите, които представителите на местните и регионални власти и бизнеса срещат при изпълнение на ангажиментите си в сферата на енергийната ефективност. Гостите и лекторите се обединиха около тезата, че реализацията на проекти в тази сфера е от стратегическо значение, но все още съществуват неясноти, основно що се отнася до тяхното финансово обезпечаване.

Презентацията на инж. Кибритев можете да изтеглите от тук - виж

Участие в заседание на Областната комисия по Конкурентоспособност и условия на труд

На 09.12.2010г. Изпълнителният директор на Регионалната енергийна агенция-Русе г-жа Светлана Филева и енергийният експерт г-н Никола Кибритев взеха участие в заседание на Областната комисия по Конкурентоспособност и условия на труд.

Г-н Кибритев изнесе презентация на тема "Значение на енергийното планиране за повишаване на регионалната конкурентоспособност", в рамките на която представи разработения от Регионалната енергийна агенция енергиен баланс на Област Русе.

- виж

Участие в Шестата национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА)

Енергийният експерт в Регионалната енергийна агенция -Русе инж. Никола Кибритев взе участие в Шестата национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА). Събитието се проведе на 25.11.2010г. в Новотел Пловдив под надслов "Стратегии и политики на здравия разум - ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата".

Участие в среща на проектния консорциум по проект „Регионални клъстери за енергийно планиране” (Италия)Инж. Никола Кибритев - експерт в Регионалната енергийна агенция - Русе взе участие в четвъртата поредна среща на проектния консорциум в рамките на международния проект "Регионални клъстери за енергийно планиране". Събитието се проведе в италианския град Асколи Пичено в периода 16 - 18 ноември 2010г.

В рамките на форума г-н Кибритев изнесе презентация на тема "Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в българския контекст", като запозна участниците с извадки от действащото законодателство в сферата на енергетиката, както и с актуални статистически данни относно инсталираните към момента в страната мощности.

Презентация на инж. Кибритев - виж

Конференция на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници – фактори за устойчиво развитие на местните общно
Днес, 28 септември 2010г., Регионалната енергийна агенция – Русе беше домакин на своята годишна конференция на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници – фактори за устойчиво развитие на местните общности”.

Специални гости на форума бяха г-жа Клаудия Шейл от Агенцията за енергиен мениджмънт „ЕММА” в Елбетал (Германия), г-н Здравко Георгиев – изпълнителен директор на Софийската енергийна агенция „СОФЕНА”, г-жа Климентина Хаджиева и г-жа Богдана Богданова от Енергийната агенция – Пловдив, както и д-р Огнян Динолов – асистент в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” към факултет „Електротехника, електроника и автоматика” на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

В конференцията се включиха и председателите на Общинските съвети Русе и Две могили доц. Васил Пенчев и г-н Байчо Георгиев, кметът на Община Бяла г-н Юрий Симеонов, секретарят на Община Ветово г-н Йордан Ангелов, експерти в отдел „Регионално развитие” на Областна администрация – Русе, както и представители на академичните среди и малкия и среден бизнес в региона.

В своята презентация г-жа Шейл отбеляза сериозния принос на представляваната от нея енергийна агенция „ЕММА” за достигане на 100% дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на региона Елбетал.

Инж. Никола Кибритев – експерт в Русенската енергийна агенция – представи на вниманието на гостите алтернативни аспекти на комунално-битовото енергоосигуряване. Темата се отличава със забележителна иновативност от гледна точка на научните изследвания в сферата на интелигентните мрежи за енергиен мениджмънт, както и на концепцията за енергийна децентрализация.

В своите презентации г-н Георгиев и д-р Динолов се фокусираха съответно върху типологиите за оценка на сградния фонд и технологиите за обследване енергийната ефективност на машини с електрическо задвижване.

В заключение, представителите на Пловдивската агенция за енергиен мениджмънт споделиха с участниците във форума впечатления от най-актуалните проекти, по които работят, а именно в сферата на градската мобилност и енергийното образование на подрастващите.

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че, макар и сравнително нови с оглед на българския контекст, темите за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници придобиват все по-приоритетно значение в дневния ред както на публичните институции, така и на частния сектор. Като безспорен фактор за популяризиране на тези теми сред местните общности беше откроена програмата на Европейската комисия „Интелигентна енергия за Европа”, която финансира проекти на местните и регионални енергийни агенции.

Презентация на г-н Страхил Карапчански на тема „Съвременни предизвикателства пред модерна Европа: Стратегията „Европа 2020”” - виж

Презентация на г-жа Клаудия Шейл на тема „Трънливият път към 100% възобновяеми енергийни източници – енергиен мениджмънт в селск - виж

Конференция „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници – фактори за устойчиво развитие на местните общности”

На 28.09.2010г. в Зала 1 на Областна администрация - Русе ще се проведе конференция на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници – фактори за устойчиво развитие на местните общности”.

Инициатор и домакин на форума е Регионалната енергийна агенция - Русе.

Желаещите да вземат участие в конференцията биха могли да се регистрират на електронната поща на агенцията: rea_ruse@abv.bg.

Програма на конференцията - виж

Семинар в "МЕГАХИМ" АД - Русе
На 10 септември 2010г. Регионалната енергийна агенция - Русе проведе специализиран семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници и възможности за тяхното приложение в производствените предприятия”, чийто домакин беше „МЕГАХИМ” АД.

Инж. Никола Кибритев, мл. експерт в екипа на агенцията, представи на вниманието на участниците примерна постановка за приложение на възобновяеми енергийни източници в индустрията, като маркира спецификата, произтичаща от управлението на енергийните потоци в предприятията от производствен тип. Специален акцент беше поставен върху дейностите, заложени в профила на енергийния мениджър и неговата роля при определяне на слабите места и възможностите както за реализация на енергийни спестявания, така и за провеждане на оптимизационни дейности, включени в съответното производство.

Презентацията на инж. Кибритев послужи като база за редица въпроси от страна на участниците в семинара, които достигнаха до заключението, че производството на топло- и електроенергия от биомаса е с най-голям потенциал за внедряване в производствения сектор поради своята достъпност и предсказуемост.

Презентация на инж. Никола Кибритев:

- виж

Заседание на Управителния съвет на 08.09.2010г.


На 08.09.2010г. беше проведено редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе”, на което бяха отчетени и анализирани извършените от началото на 2010г. дейности по текущите проекти на агенцията.

Специално внимание беше отделено на предстоящото финализиране на съфинансирания от Европейската комисия проект "Създаване на 4 регионални агенции за енергиен мениджмънт в Елбетал (Германия), Русе (България), Лас Палмас (Испания) и Перник (България)".

Доц. Михайлов, зам. ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев” и член на Управителния съвет на сдружението, даде висока оценка на постигнатите резултати по проекта.  

Участие на Регионалната енергийна агенция – Русе в международния проект „Регионални клъстери за енергийно планиране”

 

С успех завърши първата година от реализацията на международния проект „Регионални клъстери за енергийно планиране”, който сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе” осъществява в рамките на програма „Интелигентна енергия” на Европейската комисия, заедно с още 12 организации от 8 държави членки на ЕС.

Проектът цели развитието на политики на регионално равнище, насочени към устойчивото използване на възобновяеми  енергийни източници и прилагането на мерки в сферата на енергийната ефективност от местния бизнес. За тази цел се предвижда създаването на регионални клъстери за енергийно планиране, обединяващи предприятия в приоритетни за съответните региони производствени сектори.

От българска страна единственият регион, който участва в проекта, е Област Русе, представлявана от Регионалната енергийна агенция и Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия. Двете организации имат за цел да насърчат по-ефективното енергийно планиране  от страна на местния бизнес, в частност в сферите на мебелната и текстилната промишленост, както и на производството на земеделска техника. Тези три отрасъла са от ключово значение за региона, ето защо обособяването им в тематични клъстери е предпоставка за намаляване на тяхната енергоемкост, респективно и за по-високата им конкурентоспособност.

През изминалата първа година от реализацията на проекта екипът на Регионалната енергийна агенция, под ръководството на г-н Димитър Йосифов – Председател на Управителния съвет на сдружението и мениджър в „Мегахим” АД, се включи в провеждането на проучване сред представители на всеки един от трите клъстера относно предприетите от тях до момента действия в посока използване на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност на техните производства. Беше констатирано наличието на сериозен потенциал за реализация на енергийни спестявания посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност. Въз основа на проучвателната работа бяха изведени редица трудности, пред които са изправени фирмите при внедряване на мощности от възобновяеми енергийни източници, като тежките процедури по узаконяването на инсталациите и несигурното в инвестиционен аспект преференциално ценообразуване в страната. Резултатите от първата фаза от работата по проекта бяха представени от инж. Никола Кибритев – експерт в Регионалната енергийна агенция, в рамките на международна конференция на тема „Нови пътища към конкурентоспособността”, която се състоя на 10.05.2010г. в естонския град Тарту.

Следващата фаза от реализацията на проекта предвижда извършване на анализ, посредством събраната в първата фаза информация. Анализът има за цел да се идентифицират слабите места по отношение на енергийната ефективност във фирмите, както и техния потенциал за използване на възобновяеми енергийни източници. Резултат от този етап на работа ще бъде идентифицирането на идеи за пилотни проекти, съобразени с индивидуалните потребности на участниците във всеки от клъстерите.

Един от основните продукти, който ще бъде реализиран до края на проекта „Регионални клъстери за енергийно планиране”, ще бъде т. нар. транснационален методологичен наръчник за енергийно планиране и енергийна ефективност, който ще бъде ценен източник на информация и ноу-хау за други клъстерни структури в Европа, отразявайки опита и изследователските резултати от работата на партньорите в проектния консорциум.

Тези теми ще бъдат предмет на обсъждане на следващата среща по проекта, която ще се проведе през месец ноември в гр. Асколи Пичено, разположен в италианската област Марке.

 

Работно посещение в Гран Канария (Испания)


В периода 14-16 юли 2010г. делегация от Област Русе, включваща  представители на местните и регионални власти, академичните среди и бизнеса в региона, взе участие в работно посещение на испанския остров Гран Канария. Техен домакин беше местната агенция за енергиен мениджмънт, която е партньор на русенската Регионална енергийна агенция, в рамките на международен проект, финансиран по програма „Интелигентна енергия” на Европейския съюз. Визитата имаше за цел обмяна на опит и добри практики между двете институции, както и идеи за бъдещи съвместни проекти в сферата на енергийната ефективност, възобновяемата енергетика и устойчивото развитие.

Официалната част на програмата стартира със среща с г-н Нестор Ернандес Лопес – зам.-кмет на гр. Лас Палмас де Гран Канария. Той представи приоритетите на общинската администрация в сферата на енергийната ефективност и маркира слънчевата енергия и силата на вятъра като ключови възобновяеми ресурси с оглед разнообразяването на енергийния микс на островния регион. От своя страна, г-н Димитър Йосифов – председател на Управителния съвет на Регионалната енергийна агенция – Русе и мениджър в МЕГАХИМ АД – подчерта все по-голямото значение, което възобновяемите енергийни източници придобиват и в българския контекст. Г-н Йосифов изтъкна ангажираността на русенската Регионална енергийна агенция с оглед повишаване информираността и капацитета на местните власти, бизнеса и домакинствата в Област Русе що се отнася както до прилагането на мерки за енергийна ефективност, така и до внедряването на алтернативни технологии.

Българската делегация посети редица съоръжения с ключово местно и регионално значение:

Директорът на Асоциацията на Югоизточните общини, в която влизат териториите Агуимес, Ингенио и Санта Лусия, г-н Рафаел Санчес Перес, представи инсталацията за обезсоляване на океанска вода в гр. Позо Изкиердо, както и пречиствателната станция за отпадни води в гр. Аринага. Двата обекта са от стратегическо значение за местните общности, тъй като обслужват множество малки туристически и индустриални селища с общо население от над 120 000 души. Г-н Перес обърна внимание на обстоятелството, че процесът на обезсоляване се характеризира с висока енергоемкост (4,4 KWh ел. енергия за кубичен метър вода). Част от тази консумация се компенсира с производството на екологично чиста електроенергия от собствена фотоволтаична електроцентрала с инсталирана номинална мощност от 100 KWp. Тя е разположена на покрива на една от сградите, работи с 1800 ефективни часа на година и произвежда 180 MWh електроенергия.

Друг важен обект от посещението беше слънчева термична инсталация, обслужваща спортния комплекс „Лас Рехояс” в едноименния квартал на гр. Лас Палмас де Гран Канария. Директорът на комплекса, г-н Валентин Фернандес Контрерас, запозна гостите с механизма за затопляне на водата в басейна посредством термосоларни модули, разположени на покрива на сградата. Интерес предизвика наличието на т. нар. „интелигентна микропроцесорна система”, която осигурява контрол върху подаваното количество топлина към басейна, както и на паралелно свързан към системата за затопляне на водата котел на течно гориво, който (при нужда) компенсира ниското ниво на подаваната топлинна енергия от термосоларната инсталация и предотвратява изстиването на водата в басейна.

В заключителната част на визитата си русенската делегация се срещна с г-н Франсиско Хавиер Гарсия Латоре – директор на дирекция „Енергетика, водоснабдяване и опазване на околната среда” в община Лас Палмас де Гран Канария и г-н Игнасио де ла Нуес Пестана – Изпълнителен директор на местната агенция за енергиен мениджмънт. Ръководителят на българската група г-н Димитър Йосифов благодари на испанските си колеги за любезното домакинство и интересната програма в Гран Канария и ги покани през месец септември да посетят Област Русе и да се запознаят с дейността на Регионалната енергийна агенция, а не на последно място и да окажат методическа подкрепа при трансфера на испанското ноу-хау в сферата на устойчивото местно развитие в българския контекст.

Участие в Областна комисия " Инфраструктура, околна среда и транспорт"На 01.07.2010г. Председателят на УС - Димитър Йосифов на " Регионална Енергийна Агенция - Русе" и
Изпълнителният директор - Светлана Филева взеха участие в първото заседание на Областната комисия "Инфраструктура, околна среда и транспорт", чиито основни функции са да подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на планиране, изграждане, възстановяване, поддържане на сухопътна, речна, телекомуникационна, логистична, железопътна инфраструктура, опазване на околната среда, транспортна сигурност, проблемите на трафика и др., съгласно приоритетите на Правителството на Република България.
Екипът на " Регионална Енергийна Агенция - Русе" планира да внесе предложение до Председателя на комисията за участие в следващото заседание на комисията с презентация на тема " Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в транспортния сектор и опазване на околната среда".

Презентация в Професионалната гимназия по облекло
На 24 юни 2010г. Професионалната гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе беше домакин на поредното събитие в рамките на информационната кампания "Енергия от природата - енергия за природата", инициирана от Регионалната енергийна агенция - Русе.

Мл. експерт Никола Кибритев представи пред ученици от 9-ти и 10-ти клас актуалните предизвикателства пред Европейския съюз и в частност пред България, свързани с по-мащабното прилагане на мерки за енергийна ефективност, както и с необходимостта от по-ефективно използване на наличния потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници.

Г-н Кибритев акцентира на стратегията на Европейския съюз "Европа 2020" и в частност на желанието на Европейската комисия да лансира устойчиви и интелигентни форми на социално-икономическо развитие и растеж.

Направеното експозе от енергийния експерт беше повод за динамична дискусия с учениците, чийто интерес беше провокиран в най-голяма степен от водородните технологии - горивни клетки, както и концепцията за изграждане на водородна инфраструктура.

Информационен ден в Разград
На 16 юни 2010г. Никола Кибритев, мл. експерт в Регионалната енергийна агенция - Русе, взе участие в информационен ден, посветен на възможностите за финансиране на проекти в сферата на енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия.

Събитието се проведе в х-л "Лес" в гр. Разград и в него се включиха представители на малки и средни предприятия от региона, проявяващи интерес в сферата на алтернативните енергийни технологии.

Специален гост на форума беше доц. Пламен Граматиков, зам.-програмен мениджър на българо-американската компания EnCon Services Ltd., с която Регионална енергийна агенция - Русе поддържа активно сътрудничество. След като доц. Граматиков представи двете кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие - съответно Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) и Програмата на Европейския съюз за енергийна ефективност (КЛЕЕ), гостите имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат консултация относно планираните от тях за реализация проекти.

Регионалната енергийна агенция - Русе планира занапред и други подобни информационни събития на територията на Северен централен район за планиране.

Участие в Областната комисия "Конкурентоспособност и условия на труд"


Председателят на Управителния съвет на Регионалната енергийна агенция - Русе г-н Димитър Йосифов, Изпълнителният директор г-жа Светлана Филева и енергийният експерт инж. Никола Кибритев взеха участие в първото за тази година заседание на Областната комисия "Конкурентоспособност и условия на труд".

В рамките на форума, инж. Кибритев представи на вниманието на участниците презентация на актуалните инструменти и механизми за енергийно планиране на местно и регионално равнище. Той акцентира върху основните структурни и методически особености при изготвянето на общински и областни планове за енергийна ефективност. Не на последно място, г-н Кибритев представи и актуалните възможности за финансиране на проекти в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници - както по оперативните програми, така и по кредитните линии на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Презентация на инж. Никола Кибритев - виж

Среща с г-н Хен ГерицеНа 22 май 2010г. Регионалната енергийна агенция - Русе (РЕА - Русе) беше домакин на посещението в Русе на г-н Хен Герице - изпълнителен директор на холандската консултантска компания "Grants Europe", специализирана в сферата на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Повод на визитата на г-н Герице беше стартът на междуароден проект в сферата на енергийния мениджмънт на публични сгради, в който партньор от българска страна е членуващата в РЕА - Русе Община Две могили.

В хода на срещата си с г-н Герице, членовете на екипа на РЕА - Русе, заедно с кмета на Община Две могили г-н Драгомир Дамянов, представиха потенциала на региона в сферата на производството на енергия от възобновяеми източници. Специален акцент беше поставен и върху процесите на енергийно планиране на местно равнище, като за пример беше дадена Общинската стратегия за енергийна ефективност на Община Две могили, която беше изготвена с техническата и методическата подкрепа на екипа на енергийната агенция.

Семинар за енергийно ефективни проекти и индивидуални бизнес срещи


 

На 19 май 2010г. Регионалната енергийна агенция – Русе беше домакин на семинар – представяне на двете кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – съответно Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) и Програмата на Европейския съюз за енергийна ефективност (КЛЕЕ).

Гост-лекторът доц. д-р Пламен Граматиков – Зам.-програмен мениджър на американската консултантска компания EnCon Services Ltd. – запозна гостите на събитието – представители на бизнесa в Русе и региона – с възможностите за финансиране на индустриални проекти за енергийна ефективност и за производството на енергия от възобновяеми източници.

В началото на своето изложение доц. Граматиков изтъкна факта, че българската икономика е най-енергоемката в Европейския съюз. По данни от 2009 година, производството на единица продукт в България се извършва с 6 пъти по-висок разход на енергия в сравнение със средния за ЕС. Тази изключително енергийно неефективна политика на бизнеса не може да бъде компенсирана от евтината работна ръка в страната, което води до сравнително ниско ниво на конкурентоспособност на българската продукция.

Благодарение на разнообразни мерки за енергийна ефективност, като напр. интегриране на системи за енергиен мениджмънт, подмяна и модернизиране на горивни системи, топлоизолация, когенерация и т.н., се цели понижаване на брутните разходи за производство на единица продукт, без обаче от това да страдат качеството и условията на труд.

В хода на дискусията беше поставен специален акцент върху връзката между енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Според доц. Граматиков, внедряването на ВЕИ-мощности трябва да бъде предшествано от повишаване на енергийната ефективност на съответните обекти. Целта на тази последователност от действия е да се избегне неефективното използване на енергия от ВЕИ, което би възникнало в случай, че се действа в обратен ред.

Общ извод от семинара беше, че най-съществен потенциал за икономии е налице в сферата на индустрията. Поради това основните клиенти на горепосочените кредитни линии са предприятия от производствения сектор, ориентирани към повишаване на конкурентоспособността си – задължително условие за успешното им участие в общия европейски пазар.

Заинтересованите фирми биха могли да получат и по двете програми на Европейската банка за възстановяване и развитие за устойчива енергия следния пакет възможности:

1. Кредити до 2,5 милиона евро;

2. Субсидия до 15% от размера на кредита;

3. Безплатни консултантски услуги от екипа на EnCon Services Ltd., включващи:

§         Енергиен одит и разработване на бизнес план;

§         Помощ при кандидатстване за кредит пред банка-партньор по програмата;

§         Съдействие при приключване на проекта за получаване на субсидия.

КЛЕЕВЕИ стартира през 2004 със 100 милиона евро разполагаеми средства за финансиране на индустриални проекти за енергийна ефективност и малки проекти за възобновяеми енергийни източници. През януари 2009 кредитната линия е увеличена с още 55 милиона евро. До февруари 2010, 142 проекта за устойчива енергия са получили подкрепа по КЛЕЕВЕИ, като отпуснатите кредити са на обща стойност 100 милиона евро, а предоставените субсидии възлизат на 11.2 милиона евро.

Тези проекти са намалили на годишна база българските емисии на въглероден диоксид с над 605,000 тона CO2 и са заменили 942,000 MWh от електрическите мощности на АЕЦ Козлодуй със зелени енергийни ресурси, достатъчни да покрият потреблението на електроенергия на около 300,000 домакинства.

Програмата за енергийна ефективност на ЕС стартира през 2008 с 20 милиона евро, предназначени за финансиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията. От тогава до началото на тази година финансиране са получили 16 проекта, като отпуснатите кредити са 12 милиона евро, а субсидиите от ЕС са в размер на 1 милион евро.

Банките-партньори, които отпускат кредити по програмите на ЕБВР за КЛЕЕ, са УниКредит Булбанк и Обединена Българска Банка. Същите банки и Алианц Банк България са партньори по продължението на КЛЕЕВЕИ.

Програма КЛЕЕ е продължена с нови 20 милиона евро.

 

Презентация на доц. Пламен Граматиков - виж

Работна среща по проект "Регионални клъстери за енергийно планиране" 

В периода 10 – 12 май 2010г. инж. Никола Кибритев – експерт в Регионалната енергийна агенция – Русе (РЕА-Русе) – взе участие в международната конференция на тема „Нови пътища към конкурентоспособността”, която беше част от дневния ред на третата поред работна среща в рамките на проекта „Регионални клъстери за енергийно планиране”, финансиран по програма „Интелигентна енергия” на Европейския съюз. В хода на събитието г-н Кибритев запозна колегите си от международния проектен консорциум, включващ партньори от 8 държави членки на ЕС, с предприетите от РЕА-Русе стъпки в посока успешното реализиране на планираните в работните пакети на проекта дейности, както и с визията на агенцията относно акцента и начина на провеждане на две от най-значимите проектни инициативи – енергийно обследване и разработка на пилотни проекти.

Проектът „Регионални клъстери за енергийно планиране” има за цел развитието на политики на регионално равнище, насочени към устойчивото използване на алтернативни енергийни източници и прилагането на мерки в сферата на енергийната ефективност от местния бизнес. За тази цел проектът предвижда създаването на регионални клъстери за енергийно планиране, обединяващи предприятия в приоритетни за съответните региони производствени сектори.

От българска страна единственият регион, който участва в проекта, е Област Русе, представлявана от Регионалната енергийна агенция и Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия. Двете организации имат за цел да насърчат по-ефективното енергийно планиране  от страна на местния бизнес, в частност в сферите на мебелната и текстилната промишленост, както и на производството на земеделска техника. Тези три отрасъла са от ключово значение за региона, ето защо обособяването им в тематични клъстери е предпоставка за намаляване на тяхната енергоемкост, респективно и за по-високата им конкурентоспособност. 

Един от основните продукти, който ще бъде реализиран в хода на проекта "Регионални клъстери за енергийно планиране", ще бъде т. нар. транснационален методологичен наръчник за енергийно планиране и енергийна ефективност, който ще бъде ценен източник на информация и ноу-хау за други клъстерни структури в Европа, отразявайки опита и изследователските резултати от работата на партньорите в проектния консорциум.

 

"Енергия от природата - енергия за природата"

Днес, 07.04.2010г., Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" - гр. Русе беше домакин на първото събитие от цикъла презентации на тема "Енергия от природата - енергия за природата", иницииран от Регионалната енергийна агенция - Русе.

Основен акцент на форума бяха възобновяемите енергийни източници, тяхното практическо приложение, трудностите при интегрирането им в съвременните енергийни системи, както и тенденциите на ниво ЕС в сферата на възобновяемата енергетика.

След изложението на мл. експерт Никола Кибритев, подкрепено с мултимедийна презентация, която можете да намерите по-долу, в следствие на специалния интерес на учениците, беше подложена на дискусия целесъобразността на внедряването на фотоволтаични инсталации в България. Интересни въпроси възникнаха и във връзка с екологичната съобразност на електромобилите, както и относно начините за съхраняване на получената по екологично чист начин енергия.

Участниците във форума се обединиха около тезата, че ефективното приложение на възобновяеми енергийни технологии кореспондира от една страна с необходимостта от значителни финансови ресурси и, от друга страна, с разработването на икономически ефективни методи за съхраняване на генерираната енергия.

Събитията под надслов "Енергия от природата - енергия за природата" ще продължат и в следващите месеци.

 

Презентация на тема "Енергия от природата - енергия за природата" - виж

Среща-представяне на тема "Заедно за един по-добър свят"


На 25.03.2010г. Регионалната енергийна агенция - Русе и "3К" АД организираха среща-представяне на тема "Заедно за един по-добър свят".

Събитието беше открито от г-н Димитър Йосифов - член на Управителния съвет на РЕА-Русе. Мл. експерт Никола Кибритев запозна гостите - представители на общински администрации, образователни и неправителствени организации, както и на местния бизнес - с дейността и текущите проекти на агенцията.

От своя страна, Изпълнителният директор на "3К" АД инж. Колю Орешков представи основните направления в развитието на фирмата. Неговите колеги г-жа Иванка Георгиева и г-н Мирослав Гуцало изнесоха презентации съответно на тема "Системи за пречистване на отпадни води" и "Фотоволтаични системи за производство на електроенергия". 

Изложенията на членовете на екипа на "3К" АД бяха придружени от кратки презентационни филми, онагледяващи дейността на фирмата и сферите на приложение на нейната дейност.

В заключение беше проведена дискусия, в рамките на която гостите имаха възможност да дискутират с представителите на Регионалната енергийна агенция - Русе и "3К" АД въпроси, свързани с приложението на възобновяеми енергийни източници в индустрията и селскостопанския сектор.

Презентация - фотоволтаични централи - виж

Презентация - системи за пречистване на отпадни води - виж

Заседание на Управителния съвет


На 11.11.2009г. се състоя заседание на Управителния съвет на сдружението.

В рамките на срещата беше представен напредъкът в реализацията на актуалните проекти на агенцията и също така бяха обсъдени и непосредствените задачи и приоритети за 2010г.

Като основна цел беше формулирана необходимостта от успешно финализиране на проекта "Създаване на 4 регионални агенции за енергиен мениджмънт в Елбетал, Русе, Лас Палмас и Перник".

Наред с това, особено внимание беше отделено и на проекта "Регионални клъстери за енергийно планиране", който РЕА-Русе осъществява в международен консорциум, включващ общо 13 организации от 8 държави членки на Европейския съюз.

Семинар в Община Бяла


На 15.10.2009г. в гр. Бяла, в присъствието на 24 представители на местната власт и бизнеса, екипът на Сдружение "Регионална енергийна агенция - Русе" проведе третото издание от своя есенен семинарен цикъл на тема "Възможности за сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и биогоривата".

Събитието протече при следния дневен ред:

1. Представяне дейността на сдружение "Регионална енергийна агенция" - Русе (инж. Светлана Филева - Изпълнителен директор);
2. ВЕИ, енергийна ефективност и биогоривата (инж. Никола Кибритев);
3. Възможности за финансиране на проекти, свързани с ВЕИ (инж. Никола Кибритев);
4. Дискусия и въпроси.

Предмет на дискусията бяха перспективите за производство на алтернативна енергия за домакинствата в региона от биомаса, слънчева светлина и силата на вятъра, както и възможностите за финансиране на подобен род проекти.

Презентация - виж

Семинар в Община Две могили


На 14.10.2009г. в Община Две могили се състоя второто издание от поредицата семинари, организирани от Сдружение "Регионална енергийна агенция" - Русе.

В първата част на събитието г-н Кибритев представи възможностите за сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и биогоривата.

Презентацията беше повод за дискусия между екипа на агенцията и присъстващите 11 представители на местната власт и бизнеса, по въпроси, свързани с възможностите за използване на биомаса в региона. Общият извод беше, че ефективното използване на този ресурс е свързан с целогодишното потребление на топлинната енергия, както и с добавянето на стойност към други продукти.

Презентация - виж

Семинар в Община Иваново
На 13.10.2009г. Община Иваново беше домакин на еднодневен семинар на тема "Възможности за сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и биогоривата".

Събитието беше организирано от Сдружение "Регионална енергийна агенция" - Русе и на него присъстваха 16 представители на местната власт и бизнеса.

След изложението на г-н Кибритев, публиката прояви интерес по отношение на необходимия капацитет за захранване на централа на биогаз.

В хода на дискусията бяха коментирани перспективите за изграждане на малка ВЕЦ в с. Кошов - тема, по която екипът на агенцията изяви готовност да консултира потенциалните инвеститори.

Презентация - виж

Среща с д-р Харалд КутценбергерНа 03.10.2009г. екипът на сдружение "Регионална енергийна агенция" - Русе се срещна с д-р Харалд Кутценбергер - Генерален секретар на Международната асоциация за Дунавски изследвания.

Тема на проведения разговор бяха възможностите за трансфер от опита на провинция Горна Австрия в регионалния контекст на Област Русе, що се отнася до приложимостта на възобновяеми енергийни източници в домакинствата, обществените сгради и производствения сектор.

Г-н Кутценбергер акцентира върху значимостта на институции от типа на Регионалната енергийна агенция - Русе с оглед провеждането на последователни децентрализирани политики за лансиране производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.

Семинар в община Бяла, 04.04.2008г.


СЕМИНАР,ОРГАНИЗИРАН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА “ОРГАХИМ” АД - РУСЕ, “БИЛДКОНСУЛТ” ООД - РУСЕ И ОБЩИНА БЯЛА

 1. Възобновяеми енергийни източници - видове и възможности за приложение на територията на Община Бяла
  Доц. д-р инж. В. Бобилов
 2. Възможности за финансиране изграждането на възобновяеми енергийни източници ( ВЕИ ) по оперативни програми
  Д-р инж. Т. Петров
 3. Енергийно обследване на сгради – възможност за повишаване на енергийната им ефективност
  Инж. М. Тенев
 4. Презентация на външна топлоизолационна система DEKOTHERM на “Оргахим” АД гр Русе – гаранция за икономия на енергия.
  Владимир Поляков
 5. Организиран коктейл за участниците и гости на семинара
документ 1 - виж

документ 2 - виж

документ 3 - виж

документ 4 - виж

Семинар в Завет, 04.06.2008г.

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН ПЛАНОВ РАЙОН
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – РУСЕ
 
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ОРГАХИМ” АД - гр. РУСЕ И ОБЩИНА ЗАВЕТ
О Р Г А Н И З И Р А
семинар със следния дневен ред:

 1. Възобновяеми енергийни източници – видове и възможности за приложение на територията на Община Завет (Инж. А. Дамянов, гл. ас. д-р ик Д. Павлов)
 2. Възможности за финансиране изграждането на възобновяеми енергийни източници по оперативни програми (Д-р инж. Т. Петров)
 3. Представяне на оперативна програма „Регионално развитие” в контекста за приложение на възобновяемите енергийни източници. (Гл. експерт В. Влайкова)
 4. Презентация на външна топлоизолационна система DEKOTHERM на „Оргахим” АД гр. Русе – гаранция за икономия на енергия (Вл. Поляков)
 5. Kоктейл за участниците и гостите на семинара