Do you know ...

REA - Ruse is consulting Ruse Municipality in the implementation of the National energy efficiency programme of multi-family housing

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.REA - Ruse developed Energy Efficiency Plan of Ruse Municipality for the period 2014-2020

In September 2013 REA - Ruse's team successfully finished his work in the preparation of the Energy Efficiency Plan of Ruse Municipality for the period 2014-2020.REA - Ruse is consulting Ruse Municipality in the implementation of ESCO Contracts

REA - Ruse's team will support and consult Ruse Municipality in the implementation of "Expanding market opportunities of energy efficiency services offered by ESCO companies, for the public sector" project.REA - Ruse developed Energy Efficiency Plan of Dve mogili Municipality for the period 2014-2020

In October 2014 REA - Ruse's team successfully finished his work in the development of the Energy Efficiency Plan of Dve mogili Municipality for the period 2014-2020.Documents

Bulletin of the state and development of the energy sector in the Republic of Bulgaria  -  http://

Energy Act

Energy Efficiency Act

Energy Efficiency Plan of Dve mogili municipality for the period 2014-2024  -  http://

Energy from Renewale Sources Act  -  http://

National energy efficiency action plan 2014-2020  -  http://

Renewable and Alternative Energy Sources and Biofuels Act

Renewable and Alternative Energy Sources and Biofuels Act

Вятърната енергия в България

Енергия от земята - геотермална енергия

Инвестиционен процес при използване на слънчева енергия

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса в България

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ

План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024  -  http://

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Русе за периода 2014-2020 г.  -  http://

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Русе за периода 2014-2024 г.  -  http://

Процедура за присъединяване на алтернативни електроцентрали към мрежата на Е-ОН

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.  -  http://