Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.Документи

Renewable and Alternative Energy Sources and Biofuels Act

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България  -  http://

Вятърната енергия в България

Енергия от земята - геотермална енергия

Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Закон за енергията от възобновяеми източници  -  http://

Инвестиционен процес при използване на слънчева енергия

Национален план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.  -  http://

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса в България

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ

План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2024  -  http://

План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024  -  http://

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Русе за периода 2014-2020 г.  -  http://

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Русе за периода 2014-2024 г.  -  http://

Процедура за присъединяване на алтернативни електроцентрали към мрежата на Е-ОН

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.  -  http://